Nhiệm vụ của chúng tôi

Tham gia cùng chúng tôi và hỗ trợ mọi trẻ em

Nhiệm vụ của chúng tôi là làm nổi bật các vấn đề quan trọng đối với giáo dục của con cái chúng ta. Chúng tôi chống lại sự xâm nhập đảng phái của các vấn đề bên lề chỉ phục vụ để phá vỡ cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi nâng cao nhận thức của cử tri về các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cho mọi trẻ em. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường nơi cư dân của Spring Branch ISD có thể thực hiện một cuộc bỏ phiếu sáng suốt, phi đảng phái cho các ứng cử viên phục vụ mọi trẻ em trong quận và có cơ hội tốt nhất để hoàn thành tầm nhìn của chúng tôi về một tương lai tốt đẹp hơn trong quận của chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Góp