Ủy viên, Vị trí 5 – Chi nhánh mùa xuân ISD

    Vị trí 5
TênLISA ANDREWS ALPEGIỐNG J CARTER
Trường trung học Zoned
Đài tưởng niệm HS Đài tưởng niệm HS
Nghề nghiệp
Luật sư bào chữa hình sự Môi giới bất động sản & Đầu tư
Thủ quỹ chiến dịch
Amy Cone
Wayne Schaper Sr.
Tình nguyện viên SBISD
Không ai
 • Ủy ban Trái phiếu SBISD
 • Đội ngũ cải thiện khuôn viên Frostwood
 • Đội cải tiến quận
 • Hội đồng quản trị SBISD

Vai trò tình nguyện viên PTA
Không ai, chỉ thành viên

Không ai, chỉ thành viên
Tình nguyện viên khác
 • Huấn luyện viên SBMSA (bao gồm cả con của cô ấy) (5yrs) • Thành viên Ủy ban SBEF
  (hơn 20 năm)
 • Ủy ban người mua FFA
 • Ủy ban PAC trái phiếu SBISD

Lịch sử cử tri (3 cuộc bầu cử sơ bộ gần đây nhất) Đảng Cộng hòa & Dân chủ
(Xác định đảng Cộng hòa)
Cộng Hòa
Top 3 nhà tài trợ
(theo báo cáo báo cáo 30 ngày & 8 ngày)
Không có khoản đóng góp nào được chấp nhận
Tổng doanh thu & chi phí chiến dịch
(theo báo cáo 30 ngày & 8 ngày)
37.788,79 USD đóng góp tiền tệ
$25,197.57 đóng góp bằng hiện vật
$62,986.36 tổng số tiền đóng góp

$28,463.78 chi phí

$ 6,040.22 tiền mặt trong tay
Đóng góp tiền tệ $0.00
$0.00 đóng góp bằng hiện vật
Tổng số tiền đóng góp $0.00

$6,825.17 chi phí

$0.00 tiền mặt trong tay
Xác nhận tổ chức

Không tìm kiếm sự chứng thực của tổ chức
Liên kết Câu trả lời Câu hỏi Không trả lời.Không trả lời.

Ủy viên, Vị trí 6 – Chi nhánh Mùa xuân ISD

     Vị trí 6
TênJOHN PEREZ
LAURA MAFRIGE
ED KACZENSKI
Trường trung học Zoned
Stratford HS

Đài tưởng niệm HS
Northbrook HS

Nghề nghiệp
Kỹ sưLuật sư, Môi giới bất động sản
Giám đốc Kiểm soát Chất lượng & Quản trị Đại lý
Thủ quỹ chiến dịch
Brian Schwertner

Sharon Abercia

Mục sư Betsy Sutherland

Tình nguyện viên SBISD
Không ai
 • Dự án làm đẹp trường học
 • Cố vấn SBISD
 • SBISD Đọc Buddy
 • Chì SBISD
 • Nhóm cải thiện khuôn viên Pine Shadows (3 năm)
 • Pine Shadows Spirit Shop Chair, (1yr)
 • Ủy ban Tầm nhìn T24
 • Ban chỉ đạo trái phiếu CTE
 • Giáo viên tình nguyện tại Cornerstone
 • Carnival Booth & Game Builder
Vai trò tình nguyện viên PTA
Không aiKhông ai
 • Chủ tịch PTA (2yrs)
 • PTA VP Gây quỹ (2yrs)
 • Thủ quỹ PTA (1yr)
 • Thành viên, nhiều PTAs
Tình nguyện viên khác
 • Hướng đạo quân BSA
 • Ủy ban Chăn nuôi HLSR
 • Huấn luyện viên SBMSA (bao gồm cả con cái)
 • Spring Branch FFA - Vai trò không xác định
Không ai
 • Ủy ban gây quỹ NMS Spark Park
 • Project Prom Color Fun Run
Lịch sử cử tri (3 cuộc bầu cử sơ bộ gần đây nhất) Cộng HòaCộng HòaCộng Hòa
Top 3 nhà tài trợ
(theo báo cáo 30 ngày & 8 ngày)
Không có khoản đóng góp nào được chấp nhận

 • Steve Rosencranz: 500 USD
 • Jennifer Soileau: 500 USD
 • Chester Roundtree: 500 USD
Tổng doanh thu & chi phí chiến dịch
(theo báo cáo 30 ngày & 8 ngày)
$27,778.00 đóng góp tiền tệ
$23,872.77 đóng góp bằng hiện vật
$51,660.77 tổng số tiền đóng góp

$46,700.69 chi phí

13.927,01 USD tiền mặt trong tay

$5,050.00 cho vay
$1,195.00 đóng góp tiền tệ
$0.00 đóng góp bằng hiện vật
$1,195.00 tổng số tiền đóng góp

Chi phí $3,058.05

$0.00 tiền mặt trong tay
$2,500.00 đóng góp tiền tệ
$0.00 đóng góp bằng hiện vật
Tổng số tiền đóng góp $2,500.00

$4,109.38 chi phí

$0.00 tiền mặt trong tay
Xác nhận tổ chức

Không tìm kiếm sự chứng thực của tổ chứcKhông tìm kiếm sự chứng thực của tổ chức
Liên kết Câu trả lời Câu hỏi Ứng cử viên từ chối tham gia bảng câu hỏi
(Xem Câu trả lời)
Gia hạn được yêu cầu.Câu trả lời cho bảng câu hỏi của ứng viên

Ủy viên, Vị trí 7 – Chi nhánh mùa xuân ISD

     Vị trí 7
TênCAROLINE BENNETT
DAVID SLATTERY
JENNY MORACE
Trường trung học Zoned
Stratford HS


Spring Woods HS

Đài tưởng niệm HS

Nghề nghiệp
Tổng Giám đốc SBMSA
Kiến trúc sư
Chủ doanh nghiệp
Thủ quỹ chiến dịch
Brooke Vescovo


Glenn Grimes


Ashley Zahn

Tình nguyện viên SBISD
 • Đội cải tiến quận
 • Nhóm cải thiện khuôn viên trường, khuôn viên không xác định
 • Chì SBISD


 • Đội ngũ cải thiện khuôn viên trường cao của Spring Woods
 • Chì SBISD
 • Ủy ban kế hoạch trái phiếu (2007, 2017)
 • Đồng chủ tịch Ủy ban Tư vấn Trái phiếu (2007, 2017)
 • Thành viên Ủy ban Tư vấn Trái phiếu (2021)
 • Đồng chủ tịch / Chủ tịch Ủy ban Giám sát Trái phiếu (9yrs)
 • Ủy ban quy hoạch cơ sở tầm xa (2006, 2016)
Elizondo v. Vụ kiện SBISD Amicus Curiae
Vai trò tình nguyện viên PTA
 • Hội đồng PTA, Phó Chủ tịch Chương trình (2yrs)
 • Chủ tịch PTA, khuôn viên trường không xác định
 • Thành viên, nhiều PTAs
Không aiKhông ai
Tình nguyện viên khác Không ai
 • Boy Scout Adult Leader (5yrs)
 • Huấn luyện viên SBMSA (bao gồm con mình) (4yrs)
 • Trại hè thể thao (First Baptist Church) (8yrs)
 • JH Outback Texas Camp Coach / Counselor (6yrs)
 • Halloween Shadow Oaks Nấu ăn hàng năm (9yrs)
 • Tình nguyện viên cuộc sống trẻ (3yrs)
Không ai
Lịch sử cử tri (3 cuộc bầu cử sơ bộ gần đây nhất) Cộng HòaCộng HòaCộng Hòa
Top 3 nhà tài trợ
(theo báo cáo 30 ngày & 8 ngày)
 • John Meador: 2500 USD
 • Melanie Bash: 1.000 USD
 • Jonathan Katzeen: 750 USD
Không có nhà tài trợ
Tổng doanh thu & chi phí chiến dịch
(theo báo cáo 30 ngày & 8 ngày)
$ 19,840.00 đóng góp tiền tệ
$21,439.51 đóng góp bằng hiện vật
$41,279.51 tổng số tiền đóng góp

$16,971.47 chi phí

$ 11,335,14 tiền mặt trong tay
$10,230.00 đóng góp tiền tệ
$600.00 đóng góp bằng hiện vật
$10,830.00 tổng số tiền đóng góp

$9,739.45 chi phí

1.617,14 USD tiền mặt trong tay
Không đóng góp
Không có chi phí
Xác nhận tổ chức

Không tìm kiếm sự chứng thực của tổ chứcKhông tìm kiếm sự chứng thực của tổ chức
Liên kết Câu trả lời Câu hỏi Ứng cử viên từ chối tham gia bảng câu hỏi
(Xem Câu trả lời)
Câu trả lời cho bảng câu hỏi của ứng viênKhông trả lời.

Để xem so sánh toàn diện hơn trên thiết bị di động của bạn, hãy tải xuống đồ họa để: