fbpx

Thể loại Lưu trữ: Chưa phân loại

Sự đại diện

Đại diện là một trong những vấn đề cốt lõi của chúng tôi. Đại diện tốt hơn tạo ra quản trị tốt hơn. Chúng tôi tin rằng khi một hội đồng trường bao gồm các cá nhân từ khắp quận, nó mang lại các quyết định tốt hơn bao gồm tất cả các quan điểm và kinh nghiệm từ khắp nơi trên học khu. Các gia đình sẽ có những trải nghiệm khác nhau khi tương tác với quận tùy thuộc vào [...]

Khủng hoảng trong trường học

Các khu học chánh trên toàn quốc đã đạt đến điểm khủng hoảng, và Houston không được miễn trừ.  Chúng tôi đã không nắm bắt được những thay đổi chậm chạp xung quanh chúng tôi, sự bất hòa được duy trì bởi hàng xóm và đồng nghiệp.  Nhìn xuyên qua sương mù của những tiện nghi mà chúng tôi đã quen thuộc là một thách thức. Các trường học đang gặp khủng hoảng.  Một phong trào phát triển, rất rõ ràng ở trường [...]