Công bằng và đại diện

SBISD bao gồm các khu phố thuộc chi nhánh mùa xuân và khu vực tưởng niệm.  Hội đồng trường có bảy thành viên được giao nhiệm vụ cung cấp giáo dục tốt nhất cho học sinh trong học khu.  SBISD có sự đa dạng rộng lớn, cả về dân tộc và tình trạng kinh tế xã hội.  Hội đồng trường có trách nhiệm đại diện cho các cử tri của họ từ mọi ngóc ngách của SBISD.

Đọc thêm

Giáo dục

Giáo dục là một thành phần quan trọng trong việc đảm bảo thành công ở tuổi trưởng thành, và do đó nên lấy trẻ em làm trung tâm và tập trung vào việc cung cấp nền tảng và công cụ cho một cá nhân thành công.  Hệ thống giáo dục phải xem xét cả phát triển học thuật cũng như phát triển cá nhân và học tập khi áp dụng chính sách.  Các vấn đề bên lề được sản xuất làm giảm ưu tiên này, khiến giáo dục của học sinh bị ảnh hưởng.

Đọc thêm